Home
 
About Us
 
Services
 
Links
 
Contact Us
     

 
Λοιπές Υπηρεσίες
 
 

Αναφέρουμε μερικές παρεχόμενες υπηρεσίες μας ενδεικτικά:

• Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων και μελετών για κάθε θέμα που απασχολεί την επιχείρηση σας.
• Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων βιωσιμότητας και προυπολογισμών.
• Εκπαίδευση των στελεχών του λογιστηρίου σας για την αποδοτικότερη και πιο ασφαλή εργασία τους.
• Παροχή συμβουλών για την βελτίωση της λειτουργίας του μηχανογραφικού σας συστήματος, συνεργασία με τους αρμόδιους της μηχανογράφησης.

 
 
 
Γενικές Υπηρεσίες
 
 

Σε ένα περιβάλλον όπου η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για τις συναλλαγές μας με τις δημόσιες υπηρεσίες αυξάνεται, ο φορολογούμενος, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, πρέπει να έχει στην διάθεση του άμεσα έμπειρους και έμπιστους συνεργάτες για την εκτέλεση πλήθους απλών ή πιο περίπλοκων διαδικασιών, τάχιστα και αποτελεσματικά.

Αναφέρουμε μερικές παρεχόμενες υπηρεσίες μας ενδεικτικά:

• Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών κάθε είδους.
• Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, περιουσιολογίου για την πιο συμφέρουσα λύση και την πιο ορθή φορολόγηση σας.
• Σύνταξη μισθωτηρίων, δωρεάν παραχωρητηρίων ακινήτων και ηλεκτρονική υποβολή τους.
• Υπηρεσίες που άπτονται της αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ., ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, όπως διακανονισμούς, ρυθμίσεις για παλαιές οφειλές, θέματα δικαστικού κλπ.
• Εκτύπωση ειδοποιητηρίων οφειλόμενων φόρων.
• Παρακολούθηση ενσήμων και υποβολή σχετικών δηλώσεων ΑΠΔ οικοδομών ιδιωτών.
• Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού, για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στην Ελλάδα.
• Σύνταξη δηλώσεων «πόθεν έσχες» δημοσίων υπαλλήλων.
• Κατάρτιση πίνακα αποταμιεύσεων προηγουμένων ετών για την κάλυψη των τεκμηρίων σας με αναλώσεις κεφαλαίου.
• Παροχή συμβουλών σε τραπεζικά θέματα ιδιωτών.
• Πληρωμές των φόρων σας, μέσω των λογαριασμών μας για την αποφυγή πολύωρης αναμονής σας στα τραπεζικά γκισέ.

 
 
 
Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας Ε9
 
 

Θεωρούμε ότι είναι περιττό να τονίσουμε την αναγκαιότητα, για την σωστή καταγραφή των περιουσιακών σας στοιχείων στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και την επικινδυνότητα αν κάποιος δεν το πράξει. Η ορθή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, μας διαφυλάσσει από πολύ σοβαρές χρηματικές ποινές και άσκοπους φόρους, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, περαιτέρω σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θεωρείται σχεδόν αδύνατη η συμβολαιογραφική πράξη επί ακινήτου το οποίο δεν έχει δηλωθεί ορθά. Το γραφείο μας με την πολυετή εμπειρία του σε θέματα δηλώσεων ακινήτων, εγγυάται την ορθή δήλωση και καταγραφή των ακινήτων σας.

Αναφέρουμε μερικές παρεχόμενες υπηρεσίες μας ενδεικτικά:

• Αναλυτική μελέτη των τίτλων ιδιοκτησίας σας (συμβόλαια, τοπογραφικά κλπ) και ορθή απεικόνιση νέων ή και παλαιότερων ακινήτων σας στο έντυπο Ε9 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Λήψη πιστοποιητικών Εν.Φ.Ι.Α. για τις συμβολαιογραφικές πράξεις σας.
• Συνεργασία με μηχανικό ή και συμβολαιογράφο για την δήλωση νομιμοποιούμενων ακινήτων.
• Παροχή συμβουλών για την διαχείριση των ακινήτων σας, μισθώσεις, δωρεάν παραχωρήσεις, γονικές παροχές κλπ με σκοπό την ορθή φορολογική διαχείριση.

 
 
 
Εργατικά Θέματα
 
 

Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να γνωρίζει βασικές αρχές της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερα δε, να γνωρίζει σε βάθος τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση εργασίας του. Το γραφείο μας προσφέρει τις ανωτέρω γνώσεις και σχετικές υπηρεσίες, στον καθένα από εσάς που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Με την ορθή καθοδήγηση μας, ο εργαζόμενος γνωρίζει πλήρως τι δικαιούται από την εργασία του, έτσι ώστε να θωρακιστεί και να αμυνθεί αποτελεσματικά σε πιθανές κακόβουλες ενέργειες.

Αναφέρουμε μερικές παρεχόμενες υπηρεσίες μας ενδεικτικά:

• Έλεγχος του μισθού σας με βάση την σύμβαση σας (συλλογική, ατομική, επιχειρησιακή) καθώς και την ειδικότητά σας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα που δικαιούσθε (πχ πολυετίας, ανθυγιεινό κλπ).
• Έλεγχος των ασφαλιστικών εισφορών σας, του αριθμού και του είδους των ενσήμων σύμφωνα με την εργασία σας (πλήρης, μερική, εκ περιτροπής απασχόληση κλπ).
• Έλεγχος σε θέματα απολύσεων (με προειδοποίηση ή όχι) και των πλήρως αναλογούντων αποζημιώσεων και λοιπών αποδοχών (πχ δώρα, αποζημιώσεις μη ληφθέντων αδειών κλπ).
• Εκπροσώπηση σας για την επίλυση μισθολογικών ή άλλων διαφορών με τον εργοδότη σας.
• Συμβουλές πάνω σε εξειδικευμένα εργατικά θέματα που μπορεί να σας απασχολούν, όπως πχ θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών, άδειες όπως κανονική, ανατροφής τέκνων, λοχείας και τοκετού, μειωμένο ωράριο λόγω τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα κλπ.
• Θέματα πολλαπλής απασχόλησης εργαζομένου, παρακρατήσεις ΦΜΥ κλπ.
• Θέματα αμοιβής και ασφάλισης μέσω της διαδικασίας του Εργοσήμου.

 
 
 
Φορολογικές Δηλώσεις
 
 

Η ετήσια φορολογική υποχρέωση έχει γίνει πια συνείδηση σε όλους μας, ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για να το αφήσουμε στην τύχη του, χωρίς επιμέλεια, προγραμματισμό και συνέπεια. Το γραφείο μας θέτει στην υπηρεσία σας, όλη την εμπειρία του και την απαιτούμενη γνώση των σχετικών διατάξεων, έτσι ώστε να εκπληρώσετε αυτή την φορολογική υποχρέωση σας, με πλήρη συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία και με την μικρότερη δυνατή φορολογική επιβάρυνση.

Αναφέρουμε μερικές παρεχόμενες υπηρεσίες μας ενδεικτικά:

• Ηλεκτρονική Υποβολή της δήλωσής σας στο σύστημα TAXIS, πάντα σε συνεργασία μαζί σας κατόπιν ραντεβού, για την ορθότερη και πληρέστερη αποτύπωση των δηλούμενων εισοδημάτων σας.
• Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
• Ανάλυση της φορολογικής σας επιβάρυνσης.
• Τήρηση φακέλου φορολογικών δηλώσεων, εφόσον το επιθυμείτε στο γραφείο μας.
• Πρόβλεψη για την φορολογική σας επιβάρυνση το επόμενο έτος.
• Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων σας στην αρμόδια ΔΟΥ ή μηχανογραφικά (πχ υποβολή συμπληρωματικών, τροποποιητικών δηλώσεων προηγουμένων ετών).
• Υποβολή λοιπών εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε2, Ε3, Α21 κλπ και λήψεως διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων μέσω Taxisnet.
• Παροχή συμβουλών για τον ορθότερο φορολογικό χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων διαβίωσης, πόθεν έσχες, για την αποφυγή επιβαρύνσεως σας από άσκοπους πρόσθετους φόρους.

 
 
     

Popular Links

 

 

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή απορία σας σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το γραφείο μας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 
   
 

Services for companies & individuals

Account books Tax declarations
Entry firm Property declarations E9
Payroll Workplace issues
Exterior work General services
Other services   
 

Επικοινωνία

Μαλιαγκάνης Γεώργιος
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός
Λογιστής Α' Τάξεως
Καποδιστρίου 2 Βόλος
+30.2421025637
+30.6948263250
george@maliaganis.gr

 

Contact Us

Maliaganis Georgios
Economist - Tax
Accountant First Class
Kapodistriou 2 Volos
+30.2421025637
+30.6948263250
george@maliaganis.gr

 
 
   
Web-ArtDesign.gr Web Services Go to top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #777c03 #7975ca #1017d9